170 - 230 zł
OFERTA SPECJALNA - SABAIJAI.PL

Voucher na masaż tajski

Voucher na masaż tajski

 zł
Kategoria:

Zasady realizacji voucherów:
– do wykorzystania we wszystkich salonach Sabi Jai
– ważny 3 miesiące od daty zakupu
– można realizować na okaziciela
– nie można wymienić na gotówkę

 

Salon Masażu Tajskiego SABAI JAI – którego właścicielem jest Bualoy Jabłońska jako firma Everyday Bualoy Jabłońska, ul. Jaśkowa Dolina 9/1, 80-252 Gdańsk, NIP: 585 144 63 88.

Voucher – to dokument wystawiony bezpośrednio przez Sabai Jai w tym zaproszenie, karnet, bon wartościowy, umożliwiający realizację usług z Sabai Jai.
Nabywca – osoba, która zakupiła voucher bezpośrednio w Sabai Jai.
Użytkownik – pełnoletnia osoba, dokonująca zapłaty voucherem, akceptująca niniejszy regulamin.

1. Użytkownik, aby skorzystać z vouchera musi dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu poprzez formularz rezerwacji on-line (www.sabaijai.pl) lub telefonicznie pod numery salonów w Gdańsku oraz Gdyni, podając numer vouchera.

2. W przypadku dokonania rezerwacji bez podania numeru vouchera Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż pracownik recepcji ma prawo odmowy przyjęcia realizacji vouchera.

3. Przed wykonaniem usługi Użytkownik przedstawia w recepcji salonu voucher uprawniający go do realizacji usługi. W przypadku nieokazania vouchera Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za usługę gotówką.

4. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

5. W przypadku realizacji usługi o wartości niższej niż wskazana w voucherze, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty.

6. W przypadku realizacji usługi o wyższej wartości Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą, przed wykonaniem usługi.

7. Voucher na konkretną usługę jest jednorazowy bez możliwości podziału, chyba, że jego opis stanowi inaczej.

8. Zmiany zarezerwowanego terminu można dokonać tylko raz, najpóźniej na 24 godziny przed pierwotnie wybranym terminem, w innym przypadku voucher uznaje się za wykorzystany.

9. W przypadku braku anulowania rezerwacji w w/w czasie, a także w sytuacji niepojawienia się w salonie, voucher uznaje się za wykorzystany. W przypadku karnetu podczas kolejnej wizyty zostanie odliczona wartość nieodwołanej usługi.

10. Sabai Jai przyjmuje do realizacji voucher jedynie, gdy jest on nieuszkodzony i posiada wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem (wartość lub nazwa pakietu, hologram z numerem seryjnym, data ważności, pieczęć wydawcy, podpis wydawcy itp).

11. Sabai Jai nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie vouchera po przekazaniu go Nabywcy.

12. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sabai Jai z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia vouchera.

13. Jeżeli wskutek zbyt późnej rezerwacji nie będzie dostępnych miejsc, zobowiązania Sabai Jai wygasają.

14. Data ważności vouchera (wyłącznie zakupionego bezpośrednio w Sabai Jai) może ulec przedłużeniu o miesiąc wyłącznie w sytuacji, gdy Nabywca lub Użytkownik zakupi kolejny voucher w normalnej cenie, bez uwzględnienia aktualnie trwających promocji.

15. Użytkownik dokonując płatności voucherem oświadcza, iż akceptuje niniejszy Regulamin.

16. Sabai Jai zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym regulaminie.

17. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.